Kleurhistorisch onderzoek (KHO) is een zelfstandige discipline. Momenteel wordt er een Uitvoeringsrichtlijn voor KHO opgesteld ter verduidelijking voor opdrachtgevers of betrokken partijen, om uniformiteit onder kleurhistorisch onderzoekers te creëren en kwaliteit te waarborgen. Ik heb actief mee gewerkt aan het opstellen van de richtlijnen binnen de werkgroep URL. Aan de hand van enkele passages uit de ontwerp URL wordt hieronder beknopt uitgelegd waarvoor en wat KHO is.

Kleurhistorisch onderzoek kan om verschillende redenen worden uitgevoerd:


  1. Het KHO kan worden ingezet om aanwezig kleurig materiaal gebruik en kleurige afwerklagen te documenteren.

  2. Het KHO brengt de geschiedenis van het materiaal, kleur- en verfgebruik op de architectuur naar voren. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de verschillende bouw- en architectuurstijlen en ruimteconcepten en hun kleurgebruik.


  3. Het KHO geeft een beter begrip van eerdere veranderingen aan een gebouw.

  4. De bij het KHO teruggevonden kleuren of bijzondere afwerkingen kunnen als onderlegger genomen worden bij de conservering, restauratie of herstelwerkzaamheden en het toekomstig gebruik van een gebouw.

In de brochure kleuronderzoek van de RCE (nr.25, 2005) worden vier typen onderzoek voor kleurhistorisch onderzoek gehanteerd: Kleurhistorische inventarisatie, kleurhistorische verkenning, specialistisch kleurhistorisch onderzoek, integraal afwerkingsonderzoek. Deze typen geven een oplopende mate van gedetailleerdheid aan. Voor alle vier ben ik tijdens mijn opleiding bij de SRAL opgeleid. De onderzoektypes worden, afhankelijk van het object, separaat of aanvullend op elkaar uitgevoerd. De specificaties van de vier verschillende types zijn uitgewerkt in de URL. Hier vindt u ze uitgelicht.

Afhankelijk van het type onderzoek worden de volgende onderzoeksmethoden (zie afbeeldingen hiernaast voor uitleg) ingezet:

  • Het maken van puncties, sonderingen, stratigrafieën/kleurtrappen en kleurvensters in het verflagenpakket

  • Het verrichten van topografisch onderzoek

  • Het bestuderen/analyseren van verfmonsters

  • Het verzamelen, bestuderen en interpreteren van archiefmateriaal

  • Kleurmetingen

  • Een bondige en duidelijke rapportage volgens de richtlijnen van de RCE/URL

Voor het uitvoeren van een kleurhistorisch onderzoek geldt een (voorafgaand/tegelijktijdig uitgevoerd) bouwhistorisch onderzoek als een belangrijke bron.

Een kleurentrap/stratigrafie op een raamkozijn van de school in het Schip van De Klerk in Amsterdam
Een punctie (steekproef in het verflagenpakket met een scalpelmes) ter indicatie van de hoeveelheid aanwezige lagen)
Een sondering 
(snel schraapsel waarbij een specifieke laag in het verflagenpakket is vrijgelegd)
Een kleurentrap of stratigrafie waarbij de lagen één voor één in vlakjes naast elkaar zijn vrijgelegd vanaf de huidige verflaag tot op de drager zodat er een chronologische reeks ontstaat
Een kleurvlak van een marmering (bepaalde afwerkingen worden in grotere vlakken vrijgelegd om de eigenschappen in beeld te krijgen)
Topografisch onderzoek (verschillende onderdelen worden met elkaar vergeleken zodat hun afwerkingen in verband met elkaar gebracht kunnen worden)
Een opname van een dwarsdoorsnede van een verfmonster onder de onderzoeksmicroscoop (dit verfmonster hoort bij foto 2 en 4)
Specifieke kleurlagen worden met behulp van moderne verfwaaiers bepaald, zodat deze teruggebracht kunnen worden
Situatie vóór de proefrenovatie van een voorgevel in de wijk Jeruzalem Tuindorp te Amsterdam
Situatie ná de proefrenovatie van een voorgevel in de wijk Jeruzalem Tuindorp te Amsterdam